Teenused

RAAMATUPIDAMINE

⋅ jooksev raamatupidamine
⋅ eelmiste perioodide korrastamine
⋅ konkreetse perioodi raamatupidamine
⋅ raamatupidamise sisseseadmine
⋅ raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
⋅ algdokumentide kontroll ja töötlemine
⋅ müügiarvete koostamine
⋅ müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
⋅ ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
⋅ komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
⋅ põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
⋅ laoarvestuse pidamine
⋅ deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
⋅ statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
⋅ objekti arvestuse pidamine
⋅ aastaaruande koostamine
⋅ korteriühistute raamatupidamine

PALGAARVESTUS

⋅töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
⋅lisatasude, preemiate arvestamine
⋅ puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
⋅ töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
⋅ deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
⋅ statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
⋅ palkade ja maksude ülekandmine

PERSONALIARVESTUS

⋅ töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
⋅ lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
⋅ ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
⋅ isikukaartide täitmine
⋅ personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
⋅ töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
⋅ personalialase statistika koostamine